Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Studio C

Algemene Voorwaarden

Studio C – Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden

Lid: persoon/partij met een (geldig) Product van Studio C

Lidmaatschap: ontstaat nadat een persoon/partij een Product heeft aangeschaft bij Studio C

Product: een product/dienst binnen het aanbod van Studio C, beschikbaar gesteld via de website en/of de Pay n Plan app.

Artikel 2: Algemeen en toepasselijkheid

2.1
Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Studio C. Het (post)adres van Studio C is Westdijk 26a 3752 AE te Bunschoten-Spakenburg, met het KvK-nummer 32148872. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via info@boutiquestudio-c.nl. Studio C heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De meest actuele versie zal altijd op de website (www.boutiquestudio-c.nl) beschikbaar worden gesteld.

2.2
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)verhoudingen tussen Studio C en personen/partijen, die zich via de website van Studio C, de Pay n Plan of direct bij Studio C hebben aangemeld voor het kopen van producten en het volgen van trainingen/lessen binnen het aanbod van Studio C. Deze personen/partijen stemmen ermee in dat steeds de laatste versie van deze Algemene Voorwaarden van toepassing zal zijn. Partijen kunnen afwijkende afspraken schriftelijk vastleggen in samenspraak met Studio C.

Artikel 3: Aanmelding, tarieven en betaling

3.1
Aanmelden bij Studio C kan op de volgende manieren: a) door registratie en aanmelding via de Pay n Plan app, b) door registratie en aanmelding via de website (www.boutiquestudio-c.nl), c) door het (naar waarheid) invullen van een door Studio C beschikbare papieren registratieformulier, volledig in te vullen, te ondertekenen en bij (een medewerker van) Studio C af te geven.

3.2
De ingangsdatum van het lidmaatschap en betaling start in beginsel nadat persoon/partij zich heeft aangemeld om Product af te nemen. Van voorgaande kan in het geval van promotieacties (vanwege het feit dat deze veelal betrekking hebben om een startperiode in de toekomst) en/of in onderling overleg met persoon/partij worden afgeweken.

3.3
De online betalingen van producten wordt verzorgd door Pay n Plan en een samenwerkende payment service provider (Pay.nl). De eerste betaling gaat via IDEAL, hierna wordt (in het geval van een abonnement) het bedrag automatisch geïncasseerd. Voor personen/partijen die al geregistreerd zijn, kunnen betalingen teven via PIN worden voldaan (net als contant)

3.4
Bij stornering of andere oorzaak wordt de incasso bij de eerstvolgende incasso poging opnieuw kosteloos aangeboden. Indien het verschuldigde bedrag ook dan niet kan worden afgeschreven wordt een aanmaning verzonden waarvoor extra kosten in rekening worden gebracht.

3.5
Bij het niet tijdig voldoen van verschuldigde bedragen kan toegang tot de trainingen bij Studio C worden ontzegd, totdat het hele verschuldigde bedrag is voldaan.

3.6
Wanneer bij beëindiging van het lidmaatschap nog verschuldigde bedragen open staan, kan het lidmaatschap pas worden afgesloten na betaling van alle openstaande bedragen.

3.7
De tarieven behorende bij het aanbod van Studio C worden getoond op de website (www.boutiquestudio-c.nl). Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Studio C behoudt zich het recht voor tarieven te indexeren. Leden worden tenminste 2 maanden voordat de prijswijziging van kracht gaat hiervan op de hoogte gesteld.

3.8
Een lidmaatschap is strikt persoonlijk.

3.9
Een lidmaatschap kan op ieder moment worden gestart en worden opgezegd. Bij opzegging wordt een opzegtermijn van 30 dagen gehanteerd.

3.10
Een opzegging dient schriftelijk of per email bij Studio C te gebeuren. Het abonnement wordt pas beëindigd ná schriftelijke (email)bevestiging van Studio C.

3.11
In het geval van ernstige blessures en/of ziekte(s) kan het (tijdelijk) stopzetten van lidmaatschap/betaling abonnementsgelden met Studio C bespreekbaar worden gemaakt. Het stopzetten met terugwerkende kracht is niet mogelijk.

3.12
Studio C houdt zich het recht voor, bijvoorbeeld op basis van intake en/of de inhoud van het registratieformulier, om personen/partijen zonder opgaaf van redenen te weigeren. Daarnaast is Studio C gemachtigd om personen/partijen te weigeren en/of eenzijdig het abonnement op te zeggen, zonder dat hierbij restitutie van abonnementsgelden is verschuldigd.

Artikel 4: Inschrijven en afmelden

4.1
Lid is verplicht om zich voorafgaand aan een les/training aan te melden via het daarvoor bestemde online reserveringssysteem (te benaderen via de Pay n Plan app of website), met inachtneming van de geldende inschrijftermijnen.

4.2
Persoon/partij kan zich vanaf een week voorafgaande tot aan start les/training inschrijven aan de hand van het dan geldende rooster. Inschrijven kan tot aan start les/training.

4.3
Afmelden kan tot aan moment van start les/training, tevens via het daartoe bestemde reserveringssysteem. In het geval van een Product, niet zijnde Studio Onbeperkt, kan onbetaald inschrijven tot 3 uur voorafgaande start les/training. Zonder en/of bij niet-tijdige afmelding wordt één (1) ‘strip’ in rekening gebracht. In het geval van Studio Onbeperkt heeft Studio C, bij het (meerdere keren) achterwege laten van niet/te laat uitschrijven, het recht om deelname voor een bepaalde periode te ontzeggen. In overleg met (en na goedkeuring van) Studio C kan van voorgaande worden afgeweken.

4.4
Studio C heeft het recht om het rooster tussentijds aan te passen. De laatste roosters zullen altijd gelden en zullen beschikbaar worden gesteld in de Pay n Plan app en op de website.

4.5
Studio C heeft tot het tijdstip van aanvang van een les/training het recht deze, bij onvoldoende belangstelling, te annuleren. In dat geval wordt een in rekening gebrachte ‘strip’ gecrediteerd (niet afgeschreven).

Artikel 5: Risico en aansprakelijkheid

5.1
Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van activiteiten, die deel uitmaken van het aanbod van Studio, is geheel voor eigen risico.

5.2
Lid heeft in het geval van bestaande blessures/ziekte/andere ongemakken de verantwoordelijkheid dit te onderkennen en zorg te dragen voor tijdig melden hiervan aan Studio C en/of instructeur.

5.3
Studio C en de voor haar of in haar opdracht werkzame personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel.

5.3
Lid zal zowel Studio C als de instructeur/instructrice vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

5.4
Studio C aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen.

Artikel 6: Persoonsgegevens en privacy

6.1
Ieder lid is zich ervan bewust dat hij/zij bepaalde persoonsgegevens aan Studio verstrekt, zoals onder meer naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden uitsluitend voor administratieve doeleinden van Studio C gebruikt.

6.2
Studio C kan foto’s of video’s maken van de lessen/trainingen voor gebruik op social media of op de website. Lid is hiervan op de hoogte en verleent zijn/haar toestemming hiervoor.

6.3
Lid verleent door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden aan Studio C toestemming om aanbiedingen van Studio C per e-mail en anderszins toe te sturen.

Artikel 7: Website

7.1
De verstrekte informatie op de website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.

7.2
Hoewel Studio C de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van haar website, kan Studio C niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Lid doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de persoonsgegevens, tenzij er aan de zijde van Studio C sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

7.3
De websites van derde partijen waarnaar op de website (hyper)links zijn opgenomen, worden niet door Studio C gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Studio C aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte websites.

Artikel 8: Klachten

In geval van klachten met betrekking tot Studio C dient men zich te wenden tot de instructeur/instructrice en/of tot Studio C (telefonisch en/of per email).

Artikel 9: Openingstijden

9.1
Studio C is gerechtigd de openingstijden tijdelijk of blijvend te wijzigen.

9.2
Op officiële en erkende feestdagen en schoolvakanties is Studio C gerechtigd de trainingstijden aan te passen of de locatie te sluiten.

9.3
Studio C houdt zich het recht voor om wegens onderhoudswerkzaamheden, verbouwing of onvoorziene gebeurtenissen de openingstijden aan te passen. Wanneer deze sluiting minder dan 24 uur bedraagt, heeft het lid geen recht op restitutie van betaalde abonnementskosten en/of gelden.

Artikel 10: Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten van Studio C geldt het Nederlands Recht.

Artikel 11: Tot slot

11.1
Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de geldende huisregels van Studio C.

11.2
Het lid verklaart zich door inschrijving bij Studio C akkoord met de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden.